Пазарно проучване и студен контакт за навлизане на английския пазар за козметика и здравни продукти

Секторно покритие: Козметика

Географско покритие: Англия

Тип клиент: Производител

Време за изълнение: 6 седмици


Нуждите на клиента

Козметична компания, произвеждаща висококачествена натурална козметика търси начини да разшири своя бизнес, като започне да предлага своите продукти и на английския пазар. На първо място, тя има желание да бъде подготвен списък с подходящи партньори за осъществяване на дистрибуция. След завършване на проучването, фирмата възлага на Бизконсулт да извърши първоначалния контакт с потенциални бизнес партньори като посредник на клиента.

Нашия принос

Бизконсулт изготви детайлен анализ на най-големите, надеждни и подходящи потенциални клиенти по специфично зададения критерий на клиента. Проучването включва и намиране на акридитации на потенциалните партньори и изготвяне на пълни профили за всеки един от тях. След това Бизконсулт набеляза най-подходящите бизнес партньори и представи клиента и неговите услуги пред тях.

Метод на работа

За изпълнението на задачата са използвани както първични, така и вторични методи за събиране и анализ на информация. Бе използван иновативен подход към проучването за налична информация чрез софтуерна обработка на търговски бази данни и регистри. Това бе съчетано с директно използване на информация от нашата мрежа от контакти и партньори в Англия. За подбора на най-подходящите бизнес партньори е направено изчерпателно проучване на базата на различни източници за постигане на надеждни резултати.

При провеждането на директен маркетинг бе използван основно студен контакт чрез телефонни обаждания и предварително подготвена имейл кампания. За контакт с приоритизираните потенциални клиенти се извършиха целенасочени телфонни обаждания. Опитните търговски представители на Бизконсулт комуникираха с конкретните потенциални клиенти след възбуждане на първоначалния интерес чрез студен контакт.

Добавена стойност за клиента

След селектирането на подходящи бизнес партньори e установен контакт с няколко избрани от тях. В момента клиентът е в процес на договаряне за износ на свои продукти чрез партньори с установена дистрибуторска мрежа на английския пазар, което до този момент бе невъзможно за него. Успешното изпълнение на проекта позволи навлизането му на английския пазар за козметика.

← Обратно към Проекти