Цялостно проучване и маркетиране за навлизане на английския пазар на софтуерна и ИКТ поддръжка и управление

Секторно покритие: Информационни технологии

Географско покритие: Англия

Тип клиент: Софтуерни и програмни услуги

Време за изълнение: 5 седмици


Нуждите на клиента

Софтуерна компания цели да разшири своя бизнес като започне да предлага своите услуги на английския пазар. Като първа стъпка, клиентът има желание да бъде подготвено проучване с подходящи партньори и конкретни лица за контакт. След завършване на проучването, той има желание Бизконсулт да извърши директен маркетинг като осъществи първоначалния контакт с потенциални бизнес партньори като посредник на клиента.

Нашия принос

Бизконсулт изготви детайлен списък с всички потенциално заинтересовани контрахенти, който бе предаден на клиента след извършване на услугата. По време на следващия етап, Бизконсулт осъществи директен маркетинг и се свърза с приоритизираните в рамките на първия етап на проучването потенциални партньори. Услугата на Бизконсулт приключи с осъществяване на първи контакт и възбуждане на сериозен първоначален интерес, след което търговските преговори се осъществиха в изричното присъствие на клиента.

Метод на работа

За изпълнението на задачата са използвани както първични, така и вторични методи за събиране и анализ на информация. Бе използван иновативен подход към проучването за налична информация чрез софтуерна обработка на търговски бази данни и регистри. Това бе съчетано с директно използване на информация от нашата мрежа от контакти и партньори в Англия, както и с помощта на социалните мрежи и по-специално Facebook и LinkedIn. За подбора на най-подходящите бизнес партньори е направено изчерпателно проучване на базата на различни източници за постигане на надеждни резултати.

При провеждането на директен маркетинг е използван основно студен контакт чрез телефонни обаждания и предварително подготвена имейл кампания. За контакт с приоритизираните потенциални клиенти се извършиха целенасочени телфонни обаждания. Опитните търговски представители на Бизконсулт комуникираха с конкретните потенциални клиенти след възбуждане на първоначалния интерес чрез студен контакт.

Добавена стойност за клиента

След селектирането на подходящи бизнес партньори, клиентът установява контакт с няколко избрани фирми. В момента клиентът се намира в процес на договаряне за износ на свои продукти на пазари, които до този момент са били недостъпни за него.

← Обратно към Проекти