Пазарно проучване за навлизане на пазара на консервирани храни в две европейски страни

Секторно покритие: Консервирани храни

Географско покритие: Европа

Тип клиент: Производител

Време за изълнение: 3 седмици


Нуждите на клиента

Производител на консервирани храни има необходимост от разширяване на бизнеса си посредством износ на продукция във Великобритания и Германия. Клиентът не търси само увеличаване на приходи с износ на своите стоки и услуги, но и изграждане на бизнес репутация и дългосрочни партньорства в сектора.

Нашия принос

Бизконсулт изготви детайлен списък с всички потенциално заинтересовани контрахенти, който бе предаден на клиента след извършване на услугата. По време на следващия етап, Бизконсулт осъществи директен маркетинг и се свърза с голяма част от приоритизираните в рамките на първия етап на проучването потенциални партньори. Услугата на Бизконсулт приключи с осъществяване на първи контакт и възбуждане на сериозен първоначален интерес, след което търговските преговори се осъществиха в изричното присъствие на клиента. Освен това бе изготвен и доклад с конюнктурата на всеки от пазарите, както и необходимите стъпки за навлизането в него (включително местни такси и данъци, административни норми и други.

Метод на работа

За изпълнение на задачата бяха използвани първични и вторични методи за събиране и анализ на информация. Изключително иновативният подход към проучването за налична информация чрез софтуерна обработка на търговски бази данни и регистри бе съчетан с директно използване на информация от нашата мрежа от контакти и партньори. За подбора на най-подходящите бизнес партньори е направено изчерпателно проучване на базата на различни източници за постигане на надеждни резултати.

При втория етап от задачата - извършването на директен маркетинг, е използван основно студен контакт чрез телефонни обаждания и предварително подготвена имейл кампания. За контакт с приоритизираните потенциални клиенти се извършиха целенасочени телфонни обаждания. Опитните търговски представители на Бизконсулт комуникираха с конкретните потенциални клиенти след възбуждане на първоначалния интерес чрез студен контакт.

Добавена стойност за клиента

Създаденият списък на потенциални партньори допринесе за започването на преговори за износ на продукция на желаните пазари. Като допълнение, изготвеният анализ за нормативните наредби при износ на такава продукция улесняват клиента в изготвянето и придвижването на необходимата документация и покриване на административните изисквания.

← Обратно към Проекти