Цялостно пазарно проучване и идентифициране на търговски клиенти и купувачи на едро на специфични текстилни продукти в текстилен сектор на Балканите

Секторно покритие: Текстил и облекло

Географско покритие: Румъния, Гърция, Турция, Сърбия, Словения

Тип клиент: Производител, дистрибутор

Време за изълнение: 2 седмици


Нуждите на клиента

Текстилна компания желае да разшири своя бизнес като увеличи износа на продуктите си в съседни на България страни. Като първа стъпка фирмата има желание да бъде подготвено пазарно проучване с подходящи партньори за представяне на своята гама от продукти. Като приоритет са определени купувачи на едро и дистрибутори от всяка от страните.

Нашия принос

Бизконсулт изготви детайлен списък, съдържащ най-големите, надеждни и подходящи купвачи на текстилни продукти в петте избрани от клиента страни. Бизконсулт изготви детайлен списък с всички потенциално заинтересовани контрахенти, който бе предаден на клиента след извършване на услугата. По време на следващия етап, Бизконсулт осъществи директен маркетинг и се свърза с приоритизираните в рамките на първия етап на проучването потенциални партньори. Услугата на Бизконсулт приключи с осъществяване на първи контакт и възбуждане на сериозен първоначален интерес, след което търговските преговори се осъществиха в изричното присъствие на клиента.

Метод на работа

За изпълнение на задачата бяха използвани първични и вторични методи за събиране и анализ на информация. Изключително иновативният подход към проучването за налична информация чрез софтуерна обработка на търговски бази данни и регистри бе съчетано с директно използване на информация от нашата мрежа от контакти и партньори в съответните държави. За подбора на най-подходящите бизнес партньори бе направено изчерпателно проучване на базата на различни източници за постигане на надеждни резултати.

При извършването на директен маркетинг е използван основно студен контакт чрез телефонни обаждания и предварително подготвена имейл кампания. За контакт с потенциалните клиенти се извършиха целенасочени телфонни обаждания. Опитните търговски представители на Бизконсулт комуникираха с конкретните потенциални клиенти след възбуждане на първоначалния интерес чрез студен контакт.

Добавена стойност за клиента

След подбора на подходящи бизнес партньори, клиентът установи контакт с няколко избрани фирми. В момента клиентът е в процес на договаряне на износ на свои продукти в Гърция и Румъния.

← Обратно към Проекти